Chứng Minh Tính Chia Hêt Của Một Nhóm Số Tự Nhiên

tinh-chat-chia-het

Bài 1

 

Trong 3 số tự nhiên tùy ý chọn ( a, b, c ε N ), chứng minh rằng luôn có ít nhất 1 cặp số ( 2 số trong 3 số đó) mà tổng và hiệu của chúng chia hết cho 2.
 
Giải : Áp dụng quy tắc chẵn –lẻ
 
Xét các trường hợp:
 
·        a, b, c cùng chẵn --> đương nhiên chọn bất kỳ cặp nào cũng có
                                               tổng và cả hiệu của chúng là số chia hết cho 2
 
·        a, b, c cùng lẻ --> đương nhiên chọn bất kỳ cặp nào cũng có
                                          tổng và cả  hiệu của chúng là số chia hết cho 2
 
·        a, b, c có 1 cặp là số lẻ --> Hiệu và tổng của 2 số lẻ chia hết cho 2
 
·        a, b, c có 1 cặp là số chẵn --> Hiệu và tổng của 2 số chẵn chia hết cho 2
 
 
         Hai trường hợp đầu có 3 cặp số thỏa mãn đầu bài
        Hai trường hợp cuối có 1 cặp số thỏa mãn đầu bài
---> Vậy có ít nhât 1 cặp số mà tổng và hiệu của chúng chia hết cho 2 (ĐPCM)
 
Bài 2
 
Trong 4 số tự nhiên tùy ý chọn ( a, b, c, d ε N ), chứng minh rằng luôn có ít nhất 1 cặp số ( 2 số trong 4 số đó) mà tổng hoặc hiệu của chúng chia hết cho 5.
 
Giải :  Áp dụng qui tắc số dư
 
    Ta thấy phép chia cho 5 có thể được các số dư là  0, 1, 2, 3, 4,
 
Xét các trường hợp:
 
·        cả 4 số có số dư khác nhau (0,1,2,3);(0,2,3,4);(0,1 4,2); (0,4,2,3);(1,2,3,4)
     bao giờ cũng có ít nhất 1 cặp số có số dư là (1+4) hoặc (2+3)
                  --> Tổng 1 cặp số đó chia hết cho 5
 
    Với nhóm số có số dư (1,2,3,4) --> 2 cặp có tổng chia hết cho 5
·        cả 4 số có số dư trùng nhau --> 6 cặp từng đôi một có hiệu = 0
                                                                                        --> chia hết cho 5
·        2 cặp có số dư trùng nhau --> Hiệu của 2 cặp đó = 0 --> chia hết cho 5
·        1 cặp có số dư trùng nhau --> Hiệu của 1 cặp đó = 0 --> chia hết cho 5
 
 
Vậy ít nhất cũng chọn ra 1 cặp số mà tổng hoặc hiệu của chúng chia hết cho 5.
 
Bài 3
 
Chứng minh rằng trong 7 số tự nhiên bất kỳ tùy chọn, bao giờ cũng có 4 số mà tổng của chúng chia hết cho 4
 
Giải:
Đặt 7 số TN đó là A, B, C, D, E, F, G. Lấy kết quả của bài 1: Trong 3 số tự nhiên bất kỳ luôn có 2 số là số chẵn ( chia hết cho 2)
 
                A,  B,     C   Và   D, E, F    mỗi nhóm có 1 cặp chia hết cho 2
    
* Giả thử (A+B) =2 m  và  (D+E)=2n --> (A+B) + (C+D)= 2(m+n)
     
                     Còn 3 số   C     F    G  sẽ có 1 cặp chia hết cho 2
 
                                     ( C + F) = 2 p    Với m,n,p cúng là số tự nhiên
 
Trong 3 số m, n, p  luôn chọn được 2 số có tổng chia hết cho 2.
 
*Giả thử (m + n) =2 q  ( q là số TN) thì ta có
 
     (A+B) + (C+D)= 2(m+n) = 4q  ==> A+B+C+D chia hết cho 4 (ĐPCM)
 
Tương tự nếu chon các nhóm số khác ta cũng được 4 số trong 7 số bât kỳ trên chia hết cho 4
 

Chú ý: 

 
- Với bài toán chứng minh ta phải xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra như bài 1 và bài 2; Với bài 3, tài liệu này chỉ nêu 1 trường hợp, còn các trường hợp khác nêu “CM tương tự”
 
- Bài 1 và bài 2 chú ý kết luận có sự khác nhau bởi 2 chữ  "và" với chữ "hoặc" !
 
 
Trung tâm gia sư Đức Minh (sưu tầm)

 

Thong ke