Hợp Đồng Nhận Lớp Tại Trung Tâm Gia Sư Đức Minh

HỢP ĐỒNG MẪU:

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỨC MINH   MST:  0105936999                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại diện pháp luật: Lê Công Tiến
Ngày cấp giấy phép: 05/07/2012
Ngày hoạt động: 20/07/2012                                     

                                                  

Mã HD: HD-07151      
                                             HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
    Hôm nay, ngày 08 tháng 11 năm 2019 tại VP Công ty TNHH
Giáo dục và Đào tạo Đức Minh chúng tôi gồm có:
Bên A: Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Đức Minh - Trung tâm Gia sư Đức Minh
Trụ sở: Số 31, Ngách 48, Ngõ 1, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại:024.730.22666, 0968042289.
Tài khoản Ngân hàng: 
LE CONG TIEN - VPBANK
Chi nhánh: TP.HCM
Tỉnh/thành phố: TP.HCM
So Tai Khoan: 172046711
Bên B: Gia Sư (Người đi dạy)
Ông/Bà: : Đỗ Thị Thu
ĐT: 0334004657              Email: dothithu1042001@gmail.com
Hai bên đã bàn bạc và đi đến thống nhất kí hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: Bên A đồng ý giới thiệu cho Bên B làm gia sư với thông tin như sau:
A)Thông tin lớp dạy:
Lớp dạy: Lý 7
Số buổi: 2 buổi/tuần. Học phí/buổi: 150,000 (VNĐ).
Phụ huynh: Lê Thu Hà
Số phụ huynh: 0397366611                
Địa chỉ: 502 Đê La Thành           
B) Phí và Lệ Phí:
Số tiền phí và lệ phí bên B nộp cho bên A bao gồm:
- Phí nhận lớp là 45 % tháng lương đầu tiên.
- Phí hồ sơ: 0 (vnđ) (Phí hồ sơ không hoàn trả lại trong mọi trường hợp).
- Tổng số tiền phải nộp: 540,000 (vnđ)
- Đã thanh toán: 540,000 (vnđ)
- Nợ (đặt cọc): 0 (vnđ) (540000); Ngày trả: 
Lưu ý:
- Mọi vấn đề, thay đổi Gia sư phải báo ngay qua hotline: 04. 730 22 666
(Giờ hành chính)/ 0968 04 22 89 (Ngoài giờ hành chính).
-Thời gian xử lý hợp đồng: Chiều thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A
Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác cho Bên B các thông tin về lớp dạy theo khoản a Điều 1.
Trường hợp có sự thay đổi thông tin về lớp dạy, Bên A có trách nhiệm điều chỉnh khoản phí nhận lớp tương ứng,
phù hợp với quy định tại khoản b Điều 1.
Bên A có quyền nhận phí và lệ phí giới thiệu lớp theo quy định tại khoản b Điều 1.
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B
Bên B có nghĩa vụ hoàn thành phí và lệ phí giới thiệu theo đúng số tiền và thời gian quy định tại khoản b Điều 1.
Bên B có quyền nhận đầy đủ thông tin về lớp dạy theo khoản a Điều 1 sau khi hoàn thành phí và lệ phí.

Điều 4: Xử lý hợp đồng:
        4.1) Bên A giữ lại 100% phí khi :
    - Bên B có sự gian dối trong quá trình nhận và thực hiện hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn các
thôngtin sau:
    Thông tin về lý lịch, kinh nghiệm, bằng cấp... của Bên B; thông tin về các vấn đề phát sinh từ hợp đồng
nhằm mục đích chuộc lợi.
    - Bên B đưa ra các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín của Bên A.
    - Bên B tự ý bỏ lớp, hủy lớp hoặc không liên lạc với phụ huynh trong vòng 12 giờ kể từ khi có thông tin của
Phụ huynh mà không thông báo ngay cho bên A.
    - Bên B tiết lộ thông tin lớp học cho người khác nhận lớp mà không được sự đồng ý của bên A.
    - Bên B hủy lớp với lí do cá nhân của Bên B.
        4.2) Bên A giữ lại 30% Số Tiền mã gia sư đã được nhận và hoàn lại 100% phí nhận lớp khi :
    - Phụ huynh hủy lớp do những đòi hỏi điều kiện, quyền lợi ngoài hợp đồng này của bên B sau khi bên B đã ký hợp đồng trên.
        4.3) Bên A giữ lại 40% phí khi (*):
    - Phụ huynh hủy lớp không do lỗi của Bên B và có trả học phí số buổi đã dạy cho Bên B.
        4.4) Bên A giữ lại 20% phí khi :
    - Phụ huynh hủy lớp do Bên B không đạt yêu cầu sau khi dạy thử như dùng điện thoại trong giờ, tác phong không chuẩn chỉnh, đi dạy không chuẩn bị bài, giáo án và không trả học phí.
    - Phụ huynh hủy lớp do Bên B thay đổi lịch học đã thỏa thuận ban đầu dẫn đến học sinh không thể tiếp tục 
học và không trả học phí.
    - Các trường hợp phụ huynh hủy lớp do lỗi của Bên B và không trả học phí.
        4.5) Bên A giữ lại 0% phí khi :
    - Bên A phân phối nhầm lớp cho Bên B.
    - Thông tin lớp dạy không chính xác, không liên lạc được với phụ huynh, không sắp xếp được lịch với phụ
 huynh từ ban đầu hoặc do phụ huynh thay đổi lịch học.
    - Khi Bên B chưa dạy nhưng Phụ huynh thay đổi mức phí, số buổi dạy mà Bên B không đồng ý.
    - Lớp bị hủy từ phía Phụ huynh, không do lỗi của Bên B và phụ huynh không trả phí.
Ghi chú: 
    - % phí giữ lại tính trên phí nhận lớp; 
    - Phí có dấu * tính trên phí phụ huynh thực trả cho bên B.
    - Khi hợp đồng có vấn đề phát sinh, Bên B phải báo lại ngay cho bên A theo số Hotline. Sau khi thông báo,
vào chiều thứ 6 hoặc ngày thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật) tuần kế tiếp, bên B đến văn phòng
của bên A để xử lý hợp đồng.
    - Hợp đồng chỉ được giải quyết khi có đầy đủ: Hợp đồng gốc, phiếu thu, phiếu chi có đầy đủ chữ ký của 02 bên.

Điều 5: Thời hạn hợp đồng
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày kí.
- Hợp đồng được xử lý có giá trị chuyển đổi hoặc rút lại tiền mặt trong tối đa 02 tháng kể từ ngày kí hợp đồng.

                                  Bên A                                                                                      Bên B
               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

                      Gđ. Lê Công Tiến                                                                            Lê Thu Hà

Thong ke