Hợp Đồng Nhận Lớp Tại Trung Tâm Gia Sư Đức Minh

HỢP ĐỒNG MẪU:

 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC MINH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        
                                                                     HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ


    Hôm nay, ngày 08 tháng 03 năm 2021, tại văn phòng Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Đức Minh chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Đức Minh - Trung tâm Gia sư Đức Minh
Trụ sở: Số 1, Ngách 2, Ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.22.666 - 0913.87.6686 - 0965.87.6686
 

Bên B: Gia Sư (Người đi dạy)
Ông/Bà: Đỗ Thị T
ĐT: 0334004XX             Email: dothithu1042XX@gmail.com

Hai bên đã bàn bạc và đi đến thống nhất kí hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A đồng ý giới thiệu cho Bên B làm gia sư với thông tin như sau:
a)Thông tin lớp dạy:
Lớp dạy: Lý 7              Mã lớp: HD-140XX
Số buổi: 2 buổi/tuần    Học phí/buổi: 150,000 (VNĐ).
Phụ huynh: Lê Thu H
Số phụ huynh: 03973666XX                
Địa chỉ: 50X Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội           

b) Phí và Lệ Phí:
Số tiền phí và lệ phí bên B nộp cho bên A bao gồm:
- Phí nhận lớp theo công thức: 45% * (số buổi/tuần*4 tuần*học phí)
- Tổng số tiền phải nộp: 540,000 (vnđ)
- Đã thanh toán: 270,000 (vnđ)
- Nợ: 270,000 (vnđ); Ngày trả: 15/03/2021

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A
- Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác cho Bên B các thông tin về lớp dạy theo khoản a Điều 1.
- Bên A có quyền nhận phí và lệ phí giới thiệu lớp theo quy định tại khoản b Điều 1.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B
- Bên B có nghĩa vụ hoàn thành phí và lệ phí giới thiệu theo đúng số tiền và thời gian quy định tại khoản b Điều 1.
- Bên B có quyền nhận đầy đủ thông tin về lớp dạy theo khoản a Điều 1 sau khi hoàn thành phí và lệ phí.

Điều 4: Xử lý hợp đồng (Phí nhận lớp tính trên tổng phí):

        4.1) Bên A hủy lớp của bên B với phụ huynh và giữ lại 100% phí nhận lớp khi:

- Bên B không hoàn tất nghĩa vụ đóng phí theo đúng số tiền và thời gian quy định tại khoản b Điều 1.

- Bên B có sự gian dối trong quá trình nhận và thực hiện hợp đồng bao gồm: thông tin lý lịch, kinh nghiệm, bằng cấp... của Bên B; thông tin về các vấn đề phát sinh từ hợp đồng nhằm mục đích chuộc lợi.

- Bên B đưa ra các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín của Bên A.
- Bên B tự ý bỏ lớp hoặc hủy lớp với lí do cá nhân của Bên B.

- Bên B không liên lạc với phụ huynh trong vòng 12 giờ kể từ khi có thông tin của Phụ huynh gây hỏng lớp.
- Bên B tiết lộ thông tin lớp học cho người khác nhận lớp mà không được sự đồng ý của bên A.
- Phụ huynh hủy lớp do Bên B thay đổi lịch học và học phí đã thỏa thuận ban đầu dẫn đến học sinh không thể tiếp tục học và không trả học phí.
- Không cập nhật tình hình để trung tâm hỗ trợ khi có sự cố chính đáng dẫn đến hỏng lớp mà trung tâm không thể hỗ trợ kịp thời.

        4.2) Bên A thu phí 40% số tiền lương mà gia sư được nhận từ phụ huynh và hoàn lại 100% phí nhận lớp khi :
- Phụ huynh hủy lớp do những đòi hỏi điều kiện, quyền lợi ngoài hợp đồng này của bên B sau khi bên B đã ký hợp đồng trên và có trả học phí số buổi đã dạy cho Bên B.
- Phụ huynh hủy lớp không do lỗi của Bên B và có trả học phí số buổi đã dạy cho Bên B.

        4.3) Bên A giữ lại 50% phí nhận lớp khi :
- Phụ huynh hủy lớp do Bên B không đạt yêu cầu sau khi dạy thử, với các lỗi như: dùng điện thoại trong giờ, tác phong sư phạm không chuẩn chỉnh (không cập nhật học lực của học sinh vs gia đình, ăn mặc không chỉnh tề), đi dạy không chuẩn bị bài, không tìm cách liên hệ với phụ huynh khi có lý do chính đáng không thể đến dạy để phụ huynh phản hồi với TT và báo hủy lớp,...

        4.4) Bên A giữ lại 0% phí nhận lớp khi :
- Bên A điều phối nhầm lớp cho Bên B.
- Thông tin lớp dạy không chính xác, không liên lạc được với phụ huynh, hoặc do phụ huynh thay đổi lịch học dẫn đến gia sư không xếp được lịch học.
- Khi Bên B chưa dạy nhưng Phụ huynh thay đổi mức phí.
- Lớp bị hủy từ phía Phụ huynh, không do lỗi của Bên B và phụ huynh không trả phí.

Điều 5: Thời hạn hợp đồng
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày kí.
- Hợp đồng được xử lý có giá trị chuyển đổi hoặc rút lại tiền mặt trong tối đa 02 tháng kể từ ngày kí hợp đồng.

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Gđ. Lê Công Tiến

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Lê Thu Hà

 

Thong ke